PMproperty

Siedziba:
ul. Konfederacka 13
30-306 Kraków

biuro@pmproperty.pl
+48 601 456 810
+48 502 095 790
+48 516 755 948
+48 12 266 82 68

Dane administracji

PMproperty
Siedziba:
ul. Konfederacka 13
30-306 Kraków

biuro@pmproperty.pl
+48 601 456 810
+48 502 095 790
+48 516 755 948
+48 12 266 82 68
Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.


Dane na serwerze są aktualizowane do 7-go dnia każdego miesiąca