CERTUS-SERWIS

ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia
tel. 58 664 21 07

Dane administracji

CERTUS-SERWIS
ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia
tel. 58 664 21 07
Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet


Administratorem danych osobowych właścicieli oraz innych osób, mających prawa do lokali, jest odpowiednio: Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa, w skład której wchodzą lokale, Gmina w ramach zasobów mieszkaniowych. Dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją umów dotyczących nieruchomości i lokali oraz dla wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i decyzje, umowy, ustawy: o własności lokali, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce nieruchomościami, ordynacja podatkowa, o spółdzielniach mieszkaniowych, o ochronie praw lokatorów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o ochronie danych osobowych oraz zgody, jeśli zostały udzielone. Podanie danych wynika z obowiązku prawnego, a w zakresie wynikającym z umowy lub zgody jest dobrowolne, ale brak danych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług albo wywiązywanie się z obowiązków administratora oraz podmiotów przetwarzających dane na jego zlecenie, w tym spółek działających pod marką "TuMieszkamy". Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę ich treści, usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub, odpowiednio, w okresie ważności zgody oraz do czasu wygaśnięcia terminów wynikających z właściwych przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres jego siedziby.