CERTUS-SERWIS

ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia
tel. 58 664 21 07

Dane administracji

CERTUS-SERWIS
ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia
tel. 58 664 21 07
Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.


Administratorem danych osobowych właścicieli oraz innych osób, mających prawa do lokali, jest odpowiednio: Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa, w skład której wchodzą lokale, Gmina w ramach zasobów mieszkaniowych. Dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją umów dotyczących nieruchomości i lokali oraz dla wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i decyzje, umowy, ustawy: o własności lokali, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce nieruchomościami, ordynacja podatkowa, o spółdzielniach mieszkaniowych, o ochronie praw lokatorów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o ochronie danych osobowych oraz zgody, jeśli zostały udzielone. Podanie danych wynika z obowiązku prawnego, a w zakresie wynikającym z umowy lub zgody jest dobrowolne, ale brak danych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług albo wywiązywanie się z obowiązków administratora oraz podmiotów przetwarzających dane na jego zlecenie, w tym spółek działających pod marką "TuMieszkamy". Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę ich treści, usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub, odpowiednio, w okresie ważności zgody oraz do czasu wygaśnięcia terminów wynikających z właściwych przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres jego siedziby.