Aktualności

Program Lokale 2.8 – nowa wersja

Nowa wersja programu Lokale – 2.8

Zakończyliśmy prace nad nową wersją programu Lokale (wersja 2.8), która zawiera m.in.:

  • możliwość rozliczenia zaliczki eksploatacyjnej ze szczegółowym opisem kosztów pokrywanych z tej zaliczki,

  • możliwość ewidencjonowania informacji dotyczących prac remontowych prowadzonych w danej wspólnocie/ spółdzielni (Funkcja „Remonty”),

  • możliwość prowadzenia w formie elektronicznej książki obiektu budowlanego (Książka obiektów),

  • możliwość przygotowania pliku z danymi potrzebnymi do złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej (E-sprawozdanie).

 

Aktualizacja programu Lokale, została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich firm, które mają podpisane umowy serwisowe obejmujące aktualizacje oprogramowania firmy MMSOFT. Jeśli któraś z firm takiej aktualizacji nie otrzymała, prosimy o kontakt.

Firmy, które nie mają podpisanych umów serwisowych obejmujących aktualizacje oprogramowania firmy MMSOFT, zachęcamy do zakupienia aktualizacji oprogramowania – w tej sytuacji również prosimy o kontakt, przygotujemy indywidualną ofertę.


e-Sprawozdania Finansowe w programie Lokale

W związku z napływającymi do nas pytaniami odnośnie generowania e-Sprawozdań Finansowych z programu Lokale, informujemy, że prowadzimy prace w tym zakresie.
W marcu 2019r. planujemy udostępnić aktualizację programu Lokale, uwzględniającą m.in. powyższą funkcjonalność.
Bezpłatną aktualizację programu Lokale otrzymają firmy, które mają z nami zawarte umowy na serwis, obejmujący bezpłatne aktualizacje programu.
Jednocześnie przypominamy (informujemy), że:
  • e-Sprawozdania Finansowe to  sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie,
  • ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają: 

    • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
    • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Szyfrowanie plików PDF (RODO) – wersja 2.7.1 programu Lokale

W związku z tym, że niektóre firmy, które zleciły audyt w sprawie RODO, dostały zalecenia, aby załączniki pdf, które wysyłane są pocztą elektroniczną były szyfrowane, dodaliśmy taką funkcjonalność w programie Lokale.
Szyfrowanie plików pdf dostępne jest od wersji 2.7.1 programu Lokale.